Macro Environment

סביבת המאקרו- macro environment
אין שוק או תעשייה שלא מושפעים מסביבת המאקרו. בעצם סביבת המקרו משפיעה באופן ישיר על מודל חמשת הכוחות של פורטר.
מודל pest אומר שאם רוצים לנתח מגמות צריך להסתכל על ההיבטים הבאים- פוליטי, כלכלי, חברתי וטכנולוגי.
מודל מאוחר יותר הרחיב את המודל לpestle- הוסיף גם את ההיבטים של עבודה וסביבה.
יש להתייחס למגמות אלה בין היתר כאשר עושים ניתוח אסטרטגי:
הסביבה הגלובלית- הסכמי סחר, מגבלות, השקעות זרות.
הסביבה הפוליטית- חוקים, רגולציות.
הסביבה הטכנולוגית
הסביבה הדמוגרפית- מגמות דמוגרפיות כמו יציאת הנשים לשוק העבודה משפיעות מאוד גם על מקומות העבודה וגם על הצריכה. גם הזדקנות האוכלוסייה רלוונטית כאן. האוכלוסייה מזדקנת גם כי אנשים בעולם המערבי חיים עד גיל מאוחר יותר, אחד מתוך שניים חי עד גיל 100, וגם כי הילודה יורדת, באירופה גידול האוכלוסייה שלילי. יש לזה השלכות בנושא הפנסיה, הצריכה וכדומה.
הסביבה החברתית- טרנדים חברתיים בריאותיים של כושר, בריאות.

דיברנו היום על ניתוח הסביבה החיצונית. אמרנו שאנחנו רוצים בסופו של דבר לדעת מה ההזדמנויות ומה האיומים שיש לחברה. לצורך כך אנחנו עושים תהליך- בהתחלה מודל חמשת הכוחות של פורטר שמעידים על אטרקטיביות השוק, מגמות שונות, מחזור החיים וכדומה.

click here